Teach Your Child to Ride a Bike

‘English below’

Annwyl Ysgol,

A allech chi rannu’r wybodaeth isod â ​​rhieni trwy’r cyfryngau cymdeithasol os gwelwch yn dda

https://www.facebook.com/ActifSportandLeisure/photos/a.447255215400149/4135410686584565/?type=3

Mae ein sesiynau NEWYDD ‘Addysgu eich plentyn i Reidio Beic’ yn gyflwyniad i rieni i’r pasbort beicio, gan roi’r wybodaeth a’r awgrymiadau sylfaenol iddynt i gefnogi eu plant i ddysgu sut i reidio beic yn llwyddiannus.

Gall plant ddod â’u helmed a’u beic eu hunain i’r sesiwn.

Bydd y sesiynau, a gyflwynir gan diwtoriaid a hyfforddwyr brwdfrydig sydd â chymwysterau uchel, yn cael eu cynnal mewn dwy ran –

  • Mae’r plant yn cymryd rhan mewn Gweithgaredd Pasbort Beicio sy’n eu harwain drwy rai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arnynt i reidio beic yn fedrus.
  • Mae’r rhieni’n cymryd rhan mewn trafodaethau ac yn cael awgrymiadau a syniadau ynghylch sut i oresgyn rhwystrau a allai ddigwydd wrth addysgu eu plant i reidio beic.

Dydyn nhw byth yn rhy ifanc 

Po gynharaf y mae plant yn dechrau dysgu sut i reidio beic, y mwyaf hyderus a brwdfrydig y maen nhw, sy’n golygu eu bod yn cadw’n iach ac yn egnïol drwy gydol eu hoes.

PRYD FYDD Y SESIYNAU YN DIGWYDD?

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Dydd Llun 27ain Medi 16:30-17:15

Canolfan Hamdden Llanelli

Dydd Llun 27ain Medi 16:30-17:15

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Dydd Llun 27ain Medi 16:30-17:15

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Dydd Mawrth 28ain Medi 16:30-17:15

I gael mwy o wybodaeth ar sut i archebu lle, cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol.

Sear School,

Could you please share the information below with parents via social media please

https://www.facebook.com/ActifSportandLeisure/photos/a.447255215400149/4135414679917499/?type=3

Our NEW ‘Teach your child to Ride’ sessions are an introduction for parents to the cycling passport, providing them the basic information and tips to best support their child to successfully learn to ride a bike.

Children can bring their own helmet and bike to the session.

Delivered by highly qualified tutors and motivated coaches, the sessions will be led in 2 parts –

  • Children participate in a Cycling Passport Activity which guides your child through some of the fundamental skills they require to be competent in riding a bike.
  • Parents participate in discussions and are provided with tips and ideas how to overcome barriers that maybe happen when teaching their child to ride a bike.

Start them young

The earlier children start learning to ride the more confident and motivated they become, meaning that they stay healthy and active throughout life.

WHEN ARE THE SESSIONS BEING HELD?

Amman Valley Leisure Centre

Monday 27th September 16:30-17:15

Llanelli Leisure Centre

Monday 27th September 16:30-17:15

Carmarthen Leisure Centre

Monday 27th September 16:30-17:15

Llandovery Leisure Centre

Tuesday 28th September 16:30-17:15

For more information on how to book a place contact your local leisure centre.

Diolch/thanks

Hayley Lewis-Howell

Swyddog Archwilio a Ddysgu | Explore and Learn Officer

Actif Chwaraeon a Hamdden | Actif Sports and Leisure

Rhif Ffôn | Tel: 01554 744354 (ext 5854) / 07929854133

E-bost | Email: Hlewis@sirgar.gov.uk | Hlewis@carmarthenshire.gov.uk